5.นิเทศโรงเรียนคุณธรรม ครั้งที่ 3 นักเรียนนำเสนอโครงงาน วันที่ 1 ก.พ. 60