อบรมค่ายธรรมะพุทธบุตร-ธิดา ชั้น ป.1-3 วันที่ 14 ก.ค.59