กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถและกิจกรรมวันแม่ วันที่ 11 ส.ค.59