จำนวนนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวนห้อง และจำนวนผู้เรียน

student_info