วิสัยทัศน์

binocular (2)

 

 

 

 

ปรัชญา

ศึกษาดี มีคุณธรรม
ศึกษาดี หมายถึง การมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
       มีความขยันหมั่นเพียร เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
มีคุณธรรม หมายถึง การมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ โดย 
       มีความสมบูรณ์ ในจริยธรรมที่สำคัญ อันเป็นหลักในการดำรงชีวิต

img_icon2 วิสัยทัศน์

 ภายในปีการศึกษา 2561  โรงเรียนสตรีวรนาถมุ่งพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี เป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม สุขภาพเลิศล้ำ นำสู่ประชาคมอาเซียน
 • มาตรฐานคุณภาพการศึกษา หมายถึง มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งจะต้องดำเนินงานให้ผู้เรียน คณะครู การบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งประกอบไปด้วย 19 มาตรฐาน
 • ก้าวหน้าเทคโนโลยี หมายถึง โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้ครูได้จัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม สื่อการสอนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ผ่านเครื่องมือต่างๆ และนำเสนอชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมได้
 • คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง โรงเรียนจะพัฒนาผู้เรียนให้มีมารยาท น้ำใจดี และเป็นผู้มีวินัย ความรับผิดชอบ และเป็นผู้มีความพอเพียง
 • สุขภาพเลิศล้ำ หมายถึง โรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ำหนักส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย และมีสุนทรียภาพ เป็นผู้มีความซาบซึ้งในคุณค่า อารมณ์ ความรู้สึกในสิ่งที่ดีงาม ไพเราะน่ารื่นรมย์ ผู้เรียนได้รับการฝึกฝนด้านสุนทรียภาพ และซึมซับจนเป็นลักษณะนิสัยและรสนิยมทั้งในด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ วรรณศิลป์ และนันทนาการ
 • นำสู่ประชาคมอาเซียน หมายถึง โรงเรียนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน สามารถปรับตัว รวมทั้งสื่อสารกับประเทศต่างๆของประชาคมอาเซียนได้ตามศักยภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน

img_icon1พันธกิจ

 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล
 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 7. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 8. สนับสนุนให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 9. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 10. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
 11. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
 12. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฏกระทรวง
 13. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 14. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนด
 15. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทาง การปฏิรูปการศึกษา ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
 16. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีมารยาทงาม น้ำใจดี
 17. ส่งเสริมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
 18. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพของผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียนให้มีสุขภาพที่ดี
 19. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตน และมีเจตคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน

img_icon3

เป้าหมาย

 

 1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 3. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างดี สมเหตุสมผล
 5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
 6. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 7. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 8. ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 9. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 10. สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
 11. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
 12. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 13. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
 14. สถานศึกษามีการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของนักเรียน และเอกลักษณ์ของโรงเรียน
 15. สถานศึกษาจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฎิรูปการศึกษาเืพ่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ คุณภาพให้สูงขึ้น
 16. ผู้เรียนมีมารยามงาม น้ำใจดี
 17. ผู้เรียนและครูมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
 18. ผู้เรียนและบุคลากรมีสุขภาพที่ดี
 19. ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจปฏิบัติตน และมีเจตคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน