วิสัยทัศน์

binocular (2)

 

 

 

 

ปรัชญา

ศึกษาดี มีคุณธรรม
ศึกษาดี หมายถึง การมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
       มีความขยันหมั่นเพียร เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
มีคุณธรรม หมายถึง การมุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ โดย 
       มีความสมบูรณ์ ในจริยธรรมที่สำคัญ อันเป็นหลักในการดำรงชีวิต

img_icon2 วิสัยทัศน์

โรงเรียนสตรีวรนาถมุ่งพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี เป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม สุขภาพเลิศล้ำ นำสู่ความเป็นสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย