ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนสตรีวรนาถ ตั้งอยู่เลขที่ 23-25 ซอยเทเวศร์ 1 แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2482 โดยมีประวัติพอสังเขปดังนี้

  • โรงเรียนสตรีวรนาถ ก่อตั้งโดยหลวงพิทยานุศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2482 ที่ตึก 2 ชั้น บ้านเจ้าพระยาอภัยราชา ถนนอนุวงษ์ ตำบล จักรวรรดิ์ อำเภอสัมพันธวงศ์ พระนคร

  • 2  มิถุนายน 2490 ท่านผู้หญิงเชิญ พิศลยบุตร ได้รับโอนกิจการจากหลวงพิทยานุศาสตร์ ได้เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่  มาเปิดเรียนที่ตึก 3 ชั้น เลขที่ 283 ตำหนักกรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย ถนนจักรพงษ์  ตำบลบางขุนพรหม พระนคร

  • ปี 2494 ย้ายอาคารเรียนจากวังกรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย มาเรียนที่เรือนไม้ 3 ชั้น ซึ่งท่านผู้หญิงให้ปลูกขึ้นในบริเวณวังกรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้นและได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล

  • ปี 2503 ย้ายโรงเรียนสตรีวรนาถ  มาอยู่ที่เลขที่  23-25  ซอยเทเวศร์ 1  ถนนกรุงเกษม  แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เนื้อที่ 2 ไร่  1 งาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีอาคารเรียน 4 หลัง เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น 3 หลัง  และเรือนไม้ 3 ชั้น 1 หลัง

  • ปี 2511 รื้อเรือนไม้ 2 ชั้น 1 หลังและสร้างอาคารตึก 4 ชั้นแทน

  • โรงเรียนสตรีวรนาถดำเนินงานโดย เชิญ พิศลยบุตรมูลนิธิ โดยนายบุญฤิทธิ์ ปีตะวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและประธานมูลนิธิ นางสาวสุวรรณา ศรีบูรพาภิรมย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  • เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 สัญลักษณ์ของโรงเรียน

รูปคบเพลิงเปล่งรัศมี ใต้คบเพลิงเป็นอักษรย่อของโรงเรียน ส.ว.น.

       คบเพลิง หมายถึง ปัญญาคือแสงสว่าง

       รัศมี หมายถึง ความมีชื่อเสียง รุ่งโรจน์

 

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน-เหลือง

       สีน้ำเงิน หมายถึง สีที่แสดงถึงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

       สีเหลือง หมายถึง แสงทองของธรรมอันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรม

 

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นสุขภาพ

เพลงมาร์ชโรงเรียนสตรีวรนาถ

ธงชัยไหวงามสลับ สะบัดระยับประเทืองคือเหลืองน้ำเงิน

นั่นคือมิ่งขวัญ สัญญาณความรุ่งเจริญ เทิดทูนอัญเชิญน้ำเงินและเหลืองดำรง

เราชาวเชื้อวรนาถ ดวงจิตชีวาตม์ประมวลในแพรผืนธง

จะคอยประคองคุ้มครองให้อยู่ยืนยง หลักชัยดำรงยืนยงทะนงถาวร

เหลืองคือแสงธรรมสันติ อันรุ่งระวิพิไลเรืองสถาพร

กษัตริย์รานีเปรียบสีน้ำเงินสังวรณ์ พสกนิกรซร้องพรอ่อนอัญชุลี

เราหยิ่งทะนงในชาติ เชื้อวรนาถนี้เป็นดังราชินี

นามแห่งพระธรรมและสันติธรรมโสภี ชูเกียรตินารีสตรีวรนาถ

เป็นสถานเรียนวิชาชาญเวทย์ เป็นเอกเทศดำเนินกิจการสามารถ

เหล่าครูอาจารย์ล้วนเป็นแม่พิมพ์ของชาติ พิไลพิลาศเปรื่องปราชญ์รอบรู้วิชา

ศรีเอยงามด้วยเกียรติสถาน ขจรตระการระบือเลื่องชื่อลือชา

น้ำเงินและเหลืองพริ้วเรืองรองเด่นตา สะบัดโบกฟ้า วรนาถวัฒนาไชโย…ไชโย…ไชโย