แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยโรงเรียนสตรีวรนาถ อยู่ในเขตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในพื้นที่สีแดง ตามที่ศคบ.กำหนด โรงเรียนจึงจำเป็นต้องเปิดภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอน        ดังรูปแบบ ต่อไปนี้

  1. จัดการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต (On – line)  ดังนี้
    1. ชั้นอนุบาล 1 – 3  จัดทำเป็นคลิปวิดีโอ ผ่านระบบ You Tube
    2. ชั้นประถมศึกษาปีที่1 – 6 จัดการเรียนการสอนระบบ ApplicationZoom
  2. จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้ปกครองมารับเอกสารและกลับไปทำที่บ้าน (On – hand) สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สามารถมารับ – ส่งเอกสารได้ โรงเรียนจะจัดส่งทางไปรษณีย์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

เปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศเรื่องเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จากเดิมคือวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เลื่อนเป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2564

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**

 

รับสมัครนักเรียน

โรงเรียนสตรีวรนาถเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ชาย - หญิง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การจัดการเรียนการสอน "เน้นภาษาอังกฤษเข้ม"

ท่านผู้ปกครองสามารถสแกน QR code เพื่อสมัครเรียน

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องธุรการ โทร 0-2281-7438 , 0-2126-6866


Copyright © 2020 satrivoranart school