ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

การรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน 1/2564 และเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยโรงเรียนสตรีวรนาถ อยู่ในเขตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่ในพื้นที่สีแดง ตามที่ศคบ.กำหนด โรงเรียนจึงจำเป็นต้องเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอน  ดังรูปแบบ ต่อไปนี้
จัดการเรียนการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต (On – line)  ดังนี้
1.ชั้นอนุบาล 1 – 3 จัดทำเป็นคลิปวิดีโอ ผ่านระบบ You Tube
2.ชั้นประถมศึกษาปีที่1 –6 จัดการเรียนการสอนระบบ ApplicationZoom
3.จัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้ปกครองมารับเอกสารและกลับไปทำที่บ้าน (On – hand)สำหรับผู้ปกครองที่ไม่สามารถมารับ – ส่งเอกสารได้ โรงเรียนจะจัดส่งทางไปรษณีย์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

เปิดภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศเรื่องเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จากเดิมคือวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เลื่อนเป็น วันที่ 14 มิถุนายน 2564

**หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**

 

รับสมัครนักเรียน

โรงเรียนสตรีวรนาถเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ชาย - หญิง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การจัดการเรียนการสอน "เน้นภาษาอังกฤษเข้ม"

ท่านผู้ปกครองสามารถสแกน QR code เพื่อสมัครเรียน

วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องธุรการ โทร 0-2281-7438 , 0-2126-6866


Copyright © 2020 Satrivoranart Thewet School. All Rights Reserved